Gebruiksvoorwaarden opgesteld op 01/08/2017

1. KIDZO

KIDZO is een online handelsplatform, aangaande de (ver)koop van tweedehands kinderkleding en -spullen, opgericht in 2017. De (ver)koop van de spullen wordt onderling tussen koper en verkoper geregeld. KIDZO verkrijgt per verkocht item geen commissie. 

Het gebruik van de site en de kleine webwinkels zijn gratis en zullen gratis blijven.

2. Contactgegevens

www.kidzo.be - ondernemingsnummer: BE0676.499.081

Je kan ons bereiken per mail op info@kidzo.be.

3. Algemeen

De hieronder vernoemde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, www.KIDZO.be en op de dienstverlening die door www.KIDZO.be wordt aangeboden.

Door het gebruiken of bezoeken van de website, verklaart u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan.

De website en het gebruik er van is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten, of voor minderjarigen, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben.

4. Registratie

De verkoper kan zich registreren door middel van een online registratieformulier. Bij registratie wordt een profielnaam aangemaakt, alsook een persoonlijke pagina met een overzicht op alle geplaatste zoekertjes. Deze persoonlijke pagina kan ten allen tijde door de verkoper gewijzigd of verwijderd worden. De persoonsgegevens dienen correct te worden geregistreerd en dienen actueel gehouden te worden door de verkoper.

5. Zoekertjes

De verkoper dient zich eerst in te loggen, alvorens een zoekertje te kunnen plaatsen.  Een zoekertje kan ten allen tijde gewijzigd op verwijderd worden. Wanneer het aangeboden item verkocht is, dient het zoekertje binnen de vijf werkdagen door verkoper te worden verwijderd.

De verkoper kan zelf zijn zoekertje promoten via een rechtstreekse link tussen KIDZO.be en Facebook, Twitter, . Dit kan eveneens gepromoot worden door bezoekers van de website. Hiervoor dient de verkoper geen toestemming te geven.

Opmaak

Zoekertjes dienen te voldoen aan hieronder vermelde voorwaarden. Indien zij niet voldoen aan desbetreffende voorwaarden, of volgens KIDZO.be voor enige andere redenen niet aanvaard kunnen worden, kunnen zij door KIDZO.be onverwijld verwijderd worden.

  • het zoekertje dient in de Nederlandse taal te worden opgesteld;
  • de correcte zoekcriteria dient aan het zoekertje te worden toegekend;
  • het product dient, zonder misleiding of onjuistheid; duidelijk omschreven worden, met een duidelijke prijsaanduiding;
  • fotos dienen een werkelijke weergave te zijn van het aangeboden product (dit wil zeggen effectieve fotos van het product zelf en dus geen afbeeldingen afkomstig van het internet)
  • de verkoper mag elk aangeboden product slechts éénmaal plaatsen, door middel van een zoekertje
  • het is verboden reclame te maken voor eender welke onderneming of doel, zonder voorafgaande toestemming van KIDZO.be
  • de privacy van derden dient gerespecteerd te worden
  • het zoekertje mag niet in strijd zijn met de goede zeden
  • het zoekertje mag geen strafbare feiten (cfr. Belgisch Strafwetboek) bevatten of weergeven.

Bieden

Een bod, uitgebracht op een zoekertje, is nooit bindend voor de koper, noch de verkoper. Noch is het aanvaarden van dit bod bindend voor beide partijen.

Waarderingen

Geregistreerde (ver)kopers kunnen op de persoonlijke pagina van de andere partij, waarmee zij handel hebben gedreven, een waardering schrijven. Deze waarderingen mogen niet in strijd zijn met gangbare waarden en normen, noch kwetsend of beledigend bedoeld. Indien deze in strijd zijn met onze bedoelde waarden en normen, kunnen deze onverwijld door KIDZO.be verwijderd worden.

 Afhandeling verkoop

Wanneer koper en verkoper tot een overeenkomst komen, wat leidt tot de verkoop van een product, dienen zij deze verkoop onderling te regelen, met betrekking tot de betaling, ophaling of verzending van het product. KIDZO.be zal hierbij nooit een betrokken partij zijn. KIDZO.be kan niet garanderen dat de producten die door verkopers op de website worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van een koper. Bij onenigheid, bedrog, oplichting en dergelijke, kan KIDZO.be  bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Wij raden (ver)koper aan in geval van strafbare feiten aangifte te doen bij de politie en gerechtelijke stappen te ondernemen. KIDZO.be komt niet tussen bij geschillen.

6. Misbruik

Misbruik van de website, zijnde tegenstrijdigheden met de gebruiksvoorwaarden, kunnen ons ten allen tijde gemeld worden via winkelier@kidzo.be.

KIDZO.be kan naar aanleiding van misbruik van de website een zoekertje of een persoonlijk pagina verwijderen. Bij laatst vernoemde zal geen terugbetaling van abonnementsgeld geschieden. Tevens kunnen de persoonsgegevens van de misbruiker aan de Procureur des Konings worden medegedeeld (cfr. Wetboek van Economisch Recht). KIDZO.be zal bij geleden nadeel een schadevergoeding eisen.

7. Aansprakelijkheid

KIDZO.be is niet in staat, noch verplicht toezicht te houden op de inhoud die door (ver)kopers op de website wordt geplaatst. KIDZO.be is bijgevolg niet aansprakelijk voor de inhoud van de zoekertjes en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Tevens is KIDZO.be niet in staat controle uit te oefenen op de handelings-bekwaamheid van de (ver)kopers en bijgevolg hier eveneens niet voor verantwoordelijk.

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit KIDZO.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een (ver)koper lijdt of heeft geleden door het gebruik van de website, onjuiste informatie op de website of het gebruik van producten, bekomen via de website, alles in de ruimste zin van het woord.

Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website, of bij andere gevallen van overmacht is KIDZO.be niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van de zoekertjes. De verkoper heeft in dit geval geen recht op teruggave van een deel van of het geheel van het abbonementsgeld.

8. Rechten en plichten

De (ver)koper beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de website publiceert.

KIDZO.be behoudt zich het recht om de inhoud van de zoekertjes technisch te wijzigen.

KIDZO.be en diens licentiegevers beschikken over de intellectuele eigendomsrechten van de website en applicatie en het functioneren er van. Zij behouden zich het recht de inhoud van de website te gebruiken in de zin van de databankwet.

KIDZO.be behoudt zich het recht ten allen tijde de inhoud van de website te wijzigen. De (ver)koper behoudt zich enkel het recht zijn persoonlijke zoekertjes, alsook zijn persoonlijke pagina, ten allen tijde te wijzigen of verwijderen.

KIDZO.be behoudt zich het recht de werking van de website ten allen tijde te wijzigen. Dit zal geruime tijd op voorhand aangekondigd worden.

KIDZO.be maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze site gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.

9. Klachten

In geval van klachten over de werking van de website of de dienstverlening, kan de (ver)koper KIDZO.be per e-mail  contacteren.Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door KIDZO.be bevestigd worden. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

10. Privacy

Door akkoord te gaan met uw registratie, geeft de (ver)koper tegelijkertijd toestemming aan KIDZO.be zijn/haar persoonsgegevens te verwerken, voor de opbouw van het klantenbestand en/of noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de (ver)koper en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

11. Externe links

KIDZO.be kan links bevatten naar andere websites, die geen eigendom zijn van KIDZO.be. Wanneer de (ver)koper gebruik maakt van deze links, dient hij zich te vergewissen van de gebruiksvoorwaarden op deze desbetreffende websites. KIDZO.be kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.